Stena Metall

Årsberättelse och hållbarhetsredovisning 2017/2018

Detta är Stena Metall

Stena Metallkoncernen bedriver verksamhet på ca 200 platser i tio länder. Våra 3 800 medarbetare arbetar nära våra kunder för att skapa nya värden som alla tjänar på – företagen, miljön och samhället. Varje år återvinner vi sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter och förser våra kunder med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Genom forskning och utveckling arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar.

ENKELT, TRYGGT OCH UTVECKLANDE

Koncernens förmåga att göra skillnad har sin utgångspunkt i våra tre kärnvärden: Enkelt, tryggt och utvecklande. Orden symboliserar hur vi ska arbeta och hur vi vill bli uppfattade, såväl inom koncernen som i våra samarbeten med omvärlden. Stena Metallkoncernens kulturella rötter kommer från vår ägares värderingar. De har alltid varit en del av företagets själ och ligger till grund för alla Stenasfärens verksamheter.

Hållbar resurshantering

Allt fler företag inser vikten av en framgångsrik och hållbar avfallshantering, och Stena Metall har en aktiv roll när det gäller hållbar resurshantering i hela värdekedjan. Genom långsiktiga samarbeten skapas värden, såväl i form av minskad klimatpåverkan som ett bättre resursutnyttjande. Sedan starten 1939 ägs koncernen av familjen Olsson.

Året i korthet

26681 MSEK

Nettoomsättning  (22 354)

1657 MSEK

EBITDA (1 374)

932 MSEK

Rörelseresultat (758)

5737 MSEK

Eget kapital (5 135)

39.0 %

Soliditet (37,5)

3756 Anställda

Medeltal anställda (3 365)

Koncernchefens kommentar

Som Nordens ledande återvinningsföretag har Stena Metallkoncernen under verksamhetsåret 2017/2018 stärkt sin marknadsposition genom huvudsakligen organisk tillväxt. Vi fortsätter vår satsning på nya återvinningslösningar. Samtliga affärsområden visar en positiv utveckling. Resultatet före skatt blev 743,1 MSEK.

Anders Jansson, VD och Koncernchef

Läs mer

Hållbarhet som affärsidé

Hållbarhet är en viktig del i utvecklingen av koncernens verksamheter. Det är sedan länge ett centralt begrepp i värdegrunden som stöd i det dagliga arbetet: Att göra fler och bättre affärer, vårda förtroendet från kunden och upprätthålla goda kontakter med omvärlden. Koncernens hållbarhetsarbete är indelat i fyra prioriterade områden: Värdeskapande, Resurseffektivitet, Medarbetare och kultur samt Ansvarsfulla relationer.

Laddar innehåll...