Huvuddelen av verksamhetsåret 2017/2018 har karakteriserats av fortsatt stabila marknadsförhållanden. Under verksamhetsårets sista kvartal ökade marknadsoron till följd av eskalerande handelspolitiska åtgärder, vilket bland annat ledde till prisnedgångar om cirka 15 procent på järn - och metallskrot under kvartalet. ­Sammantaget har dock marknadsförutsättningarna varit goda för huvud­delen av Stena Metallkoncernens verksamheter. Jag är mycket nöjd med hur vi under året fortsatt stärka våra marknadspositioner, mycket tack vare ett fortsatt förbättringsarbete inom alla delar av koncernen. Jag är speciellt nöjd med kvaliteten och kreativiteten i vårt samlade affärsmannaskap, vilket skapat många nya värdeskapande affärer för oss själva och för våra kunder och övriga partners.

Stena Recycling visar en fortsatt god resultattillväxt. Som Nordens ledande återvinningsföretag har vi ökat våra marknadsandelar parallellt med att vi fortsätter investera i ny teknik för att ytterligare öka förädlingsgraden i vår återvinning. Att skapa hållbara värden för våra kunder och partners är kärnan i vår verksamhet. Vi ser ett ökande intresse från våra kunder och samarbetspartners att tillsammans finna långsiktigt hållbara och värdeskapande lösningar. Med Stena Resource Management bedriver vi fokuserade projekt i samverkan där vi identifierar nya möjligheter längs värdekedjan. Med tjänsten Design för återvinning för vi en dialog med våra kunder redan på produktutvecklingsstadiet för att höja återvinningsgraden på deras produkter.

Som en följd av ett allt djupare produktionssamarbete mellan Stena Recycling och Stena Technoworld samt en alltmer likartad marknadslogik har vi valt att integrera vår elektronikåtervinning i Stena Recycling från och med innevarande verksamhetsår (2018/2019).  Med detta får vi en ökad effektivitet och ett starkare erbjudande för våra kunder och samarbetspartners.

Stena Aluminium förbättrade resultatet under verksamhetsåret tack vare ökad försäljning och en starkare marknadsposition.

Stena Stål fortsätter att göra mer möjligt med kundorienterat förbättringsarbete med fokus på kvalitet, effektivitet och ett fortsatt gott resultat i linje med föregående år.

Stena Components har stärkt sin marknadsposition under året men resultatet, som var i linje med föregående år, var en besvikelse.

På en periodvis utmanande bunkermarknad har Stena Oil ytterligare befäst sin position som den ledande, kvalitetssäkrade leverantören på den skandinaviska marknaden.

Stena Metall Finans har under året haft en mer försiktig syn på marknadsutvecklingen med lägre risktagande vilket inneburit ett något lägre resultat än föregående år. I internbanken har nya cash management-lösningar utvecklats samtidigt som arbetet med riskavvägning och som partner till affärsområdena vad avser riskfrågor, bidragit till förbättrat affärsmannaskap och god finansiell disciplin.

Under året emitterade Stena Metallkoncernen för första gången en grön obligation som sedermera har noterats på Oslobörsen. Obligationen är knuten till investeringarna i Stena Nordic Recycling ­Center och beloppet är på 800 MSEK kronor med en löptid på fem år. Intresset för obligationen har, glädjande nog, varit väldigt stort. Många investerare har en hållbar placeringsstrategi och attraheras av den här typen av gröna investeringar.

Vårt stora nätverk av filialer, nära våra kunder, utgör en allt ­starkare grund för Stena Recyclings goda tillväxt. 160 filialer som sammanlänkas via en allt effektivare logistik med regionala såväl som mer centrala produktionsenheter fortsätter skapa nya spännande lösningar för våra kunder såväl för oss själva.

Vi fortsätter vår satsning på nya återvinnings-lösningar

Vi är väldigt nöjda med utvecklingen av Stena Nordic Recycling Center (SNRC) där vår satsning på nya återvinningslösningar fortsätter. SNRC utgör navet i den infrastruktur för industriell materialåtervinning som vi etablerat i koncernen och har, så här långt, bidragit till väsentligt ökade återvinningsgrader och till ett allt högre kvalitetsutbyte. Ett antal nya, kompletterande investeringar har gjorts under året och vi kommer bland annat att starta två nya återvinningsprocesser för plast under det innevarande verksamhetsåret. I nära samverkan med universitet och högskolor söker vi fortsatt hitta lösningar på framtidens återvinningsutmaningar. Förutom forskning på plast bedriver vi forskning kring litiumjon-batterier. Samtidigt som vi, bland annat via forskning, söker nya och bättre återvinningslösningar för batterier har vi etablerat ett erbjudande där till exempel fordonsbatterier hanteras på ett säkert sätt vilket möjliggör återanvändning av begagnade batterier innan dessa slutligen återvinns på ett effektivt sätt.

På Stena Nordic Recycling Center har vi också skapat Stena Recycling Lab, en testarena för ny återvinningsteknik och utveckling av nya, hållbara produkter. Denna mötesplats för entreprenörer, forskare, studenter och företag fungerar som en katalysator för innovation och utveckling inom återvinningsområdet.

Med målet att skapa ännu större värde för affären befinner vi oss i en nödvändig digital transformationsresa i samtliga våra bolag där vi utvecklar och optimerar våra IT-system och processer, många med målet att stärka tillgängligheten av våra produkter och tjänster samt skapa underlag för förbättringar hos kund. Digitalisering effektiviserar också vårt interna produktionsflöde. Med förbättrade interaktionslösningar tillsammans med våra kunder ökar vi möjligheten till ytterligare värdeskapande.

Jag är imponerad av det engagemang och affärsmannaskap som visats genom hela koncernen under det gångna året. Detta är ett bevis för att rätt människor med rätt kompetens är en förutsättning för framgång. Vi fortsätter att utveckla våra medarbetare inom alla områden.

En viktig del i koncernens ständiga förbättringsarbete är det ”lean”-inspirerade program som används inom produktion under namnet Stena Way of Production (SWOP), i filialverksamheten genom Stena Way of Branches (SWOB) och inom försäljning i form av Stena Way of Sales (SWOS). Denna metodik tillämpas idag i hela koncernen och är under ständig utveckling. Kopplingen till säkerhet är stark. Vår satsning på ett säkrare Stena fortlöper med full kraft med utgångspunkten att alla olyckor går att förhindra. Vi vet också att säkra arbetsmiljöer ger en effektiv produktion med hög kvalitet.

I en alltmer orolig omvärld har osäkerheten på såväl finans- som råvarumarknaden ökat. I skrivande stund är konjunkturbilden fortsatt relativt stark men vi ser alltfler tecken på en avmattande konjunktur. Volatila volymer samt stora prisrörelser utgör återkommande utmaningar som vi måste förhålla oss till. Med bibehållen finansiell disciplin kommer vi att fokusera på det vi själva kan påverka – det finns inte någon del i koncernen som inte kan bli bättre. Om nuvarande marknadsförutsättningar består blir det dock svårare att försvara det gångna årets fina resultat.

 

Anders Jansson, Göteborg, oktober 2018